VSAR 302 Fall 2017-AM

Nicolette Affre

Natalye Cohen

Sossity Corby

Ding Li

Sarah Fruzyna

Michele Grayeb

Kaixiang Guan

Herdis Hallgrimsdottir

Shuyue Han

Wentao Hu

Tingting Huang

Elizabeth Jaffari

Hui Jiang

Jackson Loya

Ricardo Perez

Paige Pickler

Quai Li

Diana Sanchez

Xinya Shi

Stephen Rawding

Chuanliang Tang

Kimber Thurman

Hongyu Tian

Julio Villa

Sandra Wall

Mengxuan Zhang

Tianyu Zhao